На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „ЗКИ Волта” ООД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на комплекс за хидробластиране – 1 бр., комплекс за дробеструене – 1 бр. и повдигателно съоръжение от 12.5 тона товароносимост с релсов път и две колички […]

Процедура за избор на изпълнител


Решение №175/08.05.2020 За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител На основание чл. 9, ал. 1, т. 5 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет прекратявам процедура за избор на изпълнител с предмет Доставка на комплекс за хидробластиране – 1 бр., комплекс за дробеструене – 1 бр. и повдигателно съоръжение […]

Прекратяване на процедура по избор/08.05.2020


      Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „ЗКИ-ВОЛТА” ООД с предмет „Доставка на комплекс за хидробластиране – 1 бр., комплекс за дробеструене – 1 бр. и повдигателно съоръжение от 12.5 тона товароносимост с релсов път и две колички – […]

Доставка 30.04.2020 г.      СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА На 24.02.2020 г. „ЗКИ-ВОЛТА”ООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0834-С01 за проект „Подобряване на производствения капацитет в „ЗКИ Волта”ООД, чрез закупуване на ново модерно оборудване” […]

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с министерство на икономиката


      На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „ЗКИ Волта” ООД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване на ново оборудване – ел. автоматизирано управление за два броя каландъра и един екструдер, шприц машина за полиуретанови и пластмасови изделия, комплектована с […]

Процедура за избор на изпълнител с предмет
В началото на 2013 година бе успешно реализиран проект 2ИПП-02-7/11.11.2011 г. ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „ЗКИ-ВОЛТА“ ООД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 По този начин се въвежда в експлоатация съвременна полуавтоматична линия за производство на каучукови смеси с капацитет […]

Производство на каучукови смеси