Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта
Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта

Новини


На 24.08.2017 г. на официална церемония бе връчен подписания от „ЗКИ-Волта” ООД договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0188 „Увеличаване на енергийната ефективност, оптимизиране производствената дейност и намаляване разходите за електроенергия в „ЗКИ Волта“ ООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.
Основната цел на настоящото проектно предложение е повишаване конкурентоспособността на „ЗКИ Волта“ ООД чрез оптимизиране на производствената дейност, закупувайки ново, по-модерно технологично оборудване – ел. автоматизирано управление за каландър (три валов) 75kW, каландър 22kW и екструдер, шприц машина за полиуретанови и пластмасови изделия, комплектована с матрица за детайли с две гнезда, хидравлична преса, комплектована с термостанция и 17 пресформи, термостанция за преса и мелница за пластмаса с по-висока производителност и по-ниска консумация на енергия.

Специфичните цели на проекта са:
– Увеличаване на производствения капацитет чрез оптимизиране на производствената дейност с по-високо енергийно ефективно оборудване, което съответства напълно с нуждите на предприятието;
– Намаляване на производствените разходи в следствие на намаленото енергопотребление;
– Повишено качество на продукцията;
– Допълнителни ползи за околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии.
Срок на договора: 18 месеца
Стойност на договора: 1 037 000.00 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 633 570.00 лв.