Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта
Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта

Прекратяване на процедура по избор/08.05.2020

Решение №175/08.05.2020

За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

На основание чл. 9, ал. 1, т. 5 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския
съвет прекратявам процедура за избор на изпълнител с предмет Доставка на комплекс за хидробластиране – 1 бр., комплекс за дробеструене – 1 бр. и повдигателно съоръжение от 12.5 тона товароносимост с релсов път и две колички – 1 бр.” състояща се от три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Комплекс за хидробластиране – 1 бр.
Обособена позиция 2: Комплекс за дробеструене – 1 бр.
Обособена позиция 3: Доставка на Повдигателно съоръжение от 12.5 тона товароносимост с релсов път и две колички – 1 бр.”

Мотиви по чл. 9, ал. 1, т.5 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет: установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
На стр. 4 oт Примерна методика за оценка на офертите Приложение 3.6 ПМС 160 e допусната техническа грешка в текста-забележка, касаещ подпоказател № 2 „Време за отстраняване на повредата” по показател № 2 „Условия за гаранционен сервиз”. Там в текста за подпоказател №2 „Време за отстраняване на повредата” фигурира „време за реакция при авария”, което е грешно.
Грешката е пренесена и в Приложение 3.4 Оферта ПМС 160 на стр. 5. Така публикувано кандидатите не могат да бъдат оценени по подпоказател №2 „Време за отстраняване на повредата”, част от таблица №2 за показател 2 „Условия за гаранционен сервиз” от Приложение 3.6 ПМС 160 Примерна методика за оценка на офертите.

На основание чл .9, ал. 3 от Постановление № 160 на Министерския съвет от 01.07.2016 г. за настоящото решение да се уведомят в 3-дневен срок всички кандидати и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

За изтегляне:

  1. Прекратяване на процедура решение-сканирано