Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта
Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта

Процедура за избор на изпълнител

На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „ЗКИ Волта” ООД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на комплекс за хидробластиране – 1 бр., комплекс за дробеструене – 1 бр. и повдигателно съоръжение от 12.5 тона товароносимост с релсов път и две колички – 1 бр.”, състояща се от три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Комплекс за хидробластиране – 1 бр.
Обособена позиция 2: Комплекс за дробеструене – 1 бр.
Обособена позиция 3: Повдигателно съоръжение от 12.5 тона товароносимост с релсов път и две колички – 1 бр.
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).
Краен срок за подаване на оферти: 02.06.2020 г. *
*ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата

Документи за кандидатстване