Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта
Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта

Процедура по избор на изпълнител

Във връзка с изпълнение на Договор за финансиране по Програмата за икономическа
трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост № BG-RRP-3.006-
0268-C01 по процедура чрез подбор BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено
потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“,
на основание ПМС 80/09.05.2022 г. „ЗКИ Волта” ООД публикува процедура за избор на
изпълнител с предмет „Изграждане на нова фотоволтаична инсталация за производство на
енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 299,2 kWp и
акумулаторен блок 336 kWh за собствено потребление.“
Офертите се подават чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) – Информационната
система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020),
раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“ (https://eumis2020.government.bg).
 Краен срок за подаване на оферти: 05.02.2024 г. *
*ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата

Документите може да изтеглите от тук