Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта
Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР

BG-RRP-3.006″Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“

На 10.11.2023 г. „ЗКИ Волта“ ООД сключи с Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ договор за финансиране по програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост № BG-RRP-3.006-0268-C01 за проект „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“ по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“.
Проектът е финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU чрез Механизма за възстановяване и устойчивост в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост и е на обща стойност 750 000.00 лв., от които 375 000.00 лв. европейско финансиране, с продължителност 18 месеца.

Основните цели на проекта са:

  • подобряване на енергийната ефективност и независимост;
  • ускоряване прехода на дружеството към климатична неутралност;
  • увеличаване гъвкавостта на енергийната система посредством развитието на нови съоръжения за енергия, които адресират непостоянния характер на този тип енергия.
    Това ще подпомогне от една страна насърчаването на частния сектор към екосъобразна дейност, а от друга ще бъде подпомогнато изпълнението на целите на Енергийния съюз за сигурна, устойчива, конкурентоспособна и икономически достъпна енергия.
    Инвестициите по настоящото проектно предложение са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и съответства и на принципа за ефективност и ефикасност, като допустимите дейности водят до постигане на целта на процедурата при най-адекватно съотношение между очакваните разходи и ползи.