Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта
Завод за каучукови изделия – ЗКИ Волта

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е logo-EU.pngКартинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е logo-programa.png

На 20.01.2021 г. бе подписан договора за безвъзмездна финансова помощ на „ЗКИ-ВОЛТА” ООД с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-0724 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Целта на настоящото проектно предложение е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срок на договора: 3 месеца
Стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договора 150 000.00 лв.
от които:
Европейско съфинансиране: 125 500.00 лв.
Национално съфинансиране: 22 500.00 лв.